เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 13 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2240 QP-RA 06 การให้การรับรองอาคันตุกะทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2241 QP-RA 07 การขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาของคณะฯ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2243 QP-RA 09 การเสนอขอแต่งตั้งคณาจารย์อาคันตุกะ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2244 QP-RA 10 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ให้กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2245 QP-RA 11 ทุนการศึกษาต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2246 QP-RA 12 โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม : นักศึกษาไทยไปต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2247 WI-RA 12-1 โครงการ Internship นักศึกษาไทยไปต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2248 WI-RA 12-2 โครงการ Student Mobility นักศึกษาไทยไปต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2249 QP-RA 13 โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม: นักศึกษาต่างชาติมาประเทศไทย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2250 WI-RA 13-1 โครงการ Internship นักศึกษาต่างชาติมาประเทศไทย (ลงทะเบียน) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2251 WI-RA 13-2 โครงการ Student Mobility นักศึกษาต่างชาติมาประเทศไทย (ไม่ลงทะเบียน) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2252 WI-RA 13-3 โครงการ Student Mobility นักศึกษาต่างชาติมาประเทศไทย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2253 QP-RA 14 โครงการ Double Degree นักศึกษาไทยไปต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ