เอกสารประเภท = คู่มือปฎิบัติงาน ISO9001 สำนักงานคณะฯ


รายการทั้งหมด = 4 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
2262 QP-GA 08 การให้บริการงานช่างเทคนิค อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยช่างเทคนิค อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2263 QP-GA 09 ขั้นตอนงานจ้างรักษาความปลอดภัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยช่างเทคนิค 28 ส.ค. 66  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2264 WI-GA 09-1 การควบคุมงานจ้างรักษาความปลอดภัย หน่วยช่างเทคนิค อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2265 QP-GA 10 การให้บริการยานพาหนะ หน่วยช่างเทคนิค 16 ม.ค. 67  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ