เอกสารประเภท = ประกาศ


รายการทั้งหมด = 4 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
622 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 9/2552 (อัตราค่าบริการใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 7 ต.ค. 52  ธีรายุทธ ทองสุข
624 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการบริการทางวิชาการอื่นๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร6/2552 ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 25 พ.ย. 59  นงนุช ทองอ่อน
625 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร/2559 (อัตราค่าใช้บริการเครื่องสกัดแบบ Supercritical CO2 Extraction คณะอุตสาหกรรมเกษตร) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 30 พ.ย. 59  นงนุช ทองอ่อน
1839 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร1/2563 (อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการบริการทางวิชาการอื่นๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 4 พ.ย. 53  นงนุช ทองอ่อน