เอกสารประเภท = ระเบียบ


รายการทั้งหมด = 44 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
14 ระเบียบ มช.ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 18 พ.ค. 56  ธีรายุทธ ทองสุข
107 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดประชุมทางวิชาการ พ.ศ.2548 (ยกเลิก) 1 ส.ค. 48  ธีรายุทธ ทองสุข
108 กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ 5 กุ.พ. 52  ธีรายุทธ ทองสุข
109 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่๕)พ.ศ.๒๕๕๕ 13 ม.ค. 55  ธีรายุทธ ทองสุข
111 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ 10 ส.ค. 36  ธีรายุทธ ทองสุข
112 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หน่วยทรัพยากรบุคคล 28 กุ.พ. 52  วรรณา วิภาสกุลเด่น
179 ระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วย การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ พ.ศ.๒๕๕๖ 26 ก.ย. 56  วรกร สุพร
247 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 (2554) 23 มี.ค. 54   
314 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 24 ม.ค. 55  สุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
468 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 หน่วยสารบรรณ 27 ก.ย. 57  อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
664 ระเบียบสน.นายกฯว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 12 ม.ค. 60  ปิยะนุช สวัสดี
940 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 8 มี.ค. 61  ศราวุธ บุญตัน
1147 หลักการจำแนกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ 14 ม.ค. 62  ศราวุธ บุญตัน
1148 ระเบียบมช (ค่าธรรมเนียม) สาขาMPT พ.ศ2550 14 ม.ค. 62  วิมล คำบุญเรือง
1178 การจำแนกประเภทพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1263 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1264 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1268 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1281 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) ปี 2554 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1282 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2551 หน่วยการเงิน 5 ก.ย. 62  วรกร สุพร
1330 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เปิด ปิด ห้องเรียน-ห้องสอบ หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1336 ระเบียบมช (ค่าธรรมเนียม) สาขาMPT พ.ศ2550 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1337 ระเบียบมช.ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาป.ตรี พ.ศ.2556 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1362 สิทธิการรับบริการด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2562 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 8 ต.ค. 62  วรกร สุพร
1482 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1508 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1509 นร. 0704/ว33 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่่ายตามงบประมาณ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1510 นร 0704/ว37 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย่ายตามงบประมาณ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1511 นร 0704/ว68 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1593 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ.2562 หน่วยบริหารงานวิจัย 25 พ.ค. 62  มุทิตา หย่างถาวร
1715 หนังสือ ว.214 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุฯ หน่วยพัสดุ ศราวุธ บุญตัน
1779 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หน่วยบริการวิชาการ ปิยะนุช จันทนา
1780 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 หน่วยบริการวิชาการ ปิยะนุช จันทนา
1934 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี วิมล คำบุญเรือง
1935 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิมล คำบุญเรือง
2584 O6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2559 หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2585 O6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ.2562 หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2592 O6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่ได้รับจากการบริจาค พ.ศ.2562 หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2593 O6 ระเบียบกระทรววงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 หน่วยการเงิน สายฝน วงค์สุวรรณ
2596 O6 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554 งานการเงิน การคลังและพัสดุ สายฝน วงค์สุวรรณ
3021 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 26 มิ.ย. 64  จุฑารัตน์ สีหานาม
3022 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(นานาชาติ) งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 26 มี.ค. 65  จุฑารัตน์ สีหานาม
3037 ระเบียบ มช. ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2556 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล
3048 กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 หน่วยบริการการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สังวาลย์ วรรณกุล