เอกสารประเภท = รายงานประจำปี  


รายการทั้งหมด = 26 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
678 รายงานประจำปี 2559 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
679 รายงานประจำปี 2558 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
680 รายงานประจำปี 2557 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
681 รายงานประจำปี 2556 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
682 รายงานประจำปี 2555 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
683 รายงานประจำปี 2554 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
684 รายงานประจำปี 2553 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
685 รายงานประจำปี 2552 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
686 รายงานประจำปี 2551 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
687 รายงานประจำปี 2550 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
688 รายงานประจำปี 2549 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
689 รายงานประจำปี 2548 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
690 รายงานประจำปี 2547 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
691 รายงานประจำปี 2546 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
692 รายงานประจำปี 2545 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
693 รายงานประจำปี 2544 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
694 รายงานประจำปี 2543 2 พ.ค. 60  วรกร สุพร
902 2.0 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
903 3.0 มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
915 ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ย้อนหลัง 5 ปี (ภาคผนวก 1.1) มณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
941 รายงานประจำปี 2560 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 22 มี.ค. 61  วรกร สุพร
1227 รายงานประจำปี 2561 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 26 ก.ค. 62  วรกร สุพร
1788 รายงานประจำปี 2562 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 15 ก.ย. 63  อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
1951 รายงานประจำปีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา 19 ก.ค. 64  วรกร สุพร
2180 รายงานประจำปีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2839 รายงานประจำปีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา อังศุมารินทร์ เจริญเกษ