เอกสารประเภท = จริยธรรม


รายการทั้งหมด = 7 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
1512 คู่มือจริยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยทรัพยากรบุคคล 17 กุ.พ. 63  วรรณา วิภาสกุลเด่น
1933 การประชาสัมพันธ์คู่มือจริยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร และแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของคณาจารย์ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยทรัพยากรบุคคล 15 มิ.ย. 64  วรรณา วิภาสกุลเด่น
2242 QP-RA 08 การขออนุมัติส่งตัวนักศึกษาไปทำวิจัยหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2607 จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) หน่วยบริหารงานวิจัย พฤทธ์วรรณ เรืองเดช
2664 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2685 คู่มือจริยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยทรัพยากรบุคคล 25 ม.ค. 65  วรรณา วิภาสกุลเด่น
2934 คู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) งานบริหารทั่วไป อุไรวรรณ ศักยาภินันท์