เอกสารประเภท = จริยธรรม


รายการทั้งหมด = 6 รายการ
ID ชื่อเอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้นำเข้าระบบ
1512 คู่มือจริยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยทรัพยากรบุคคล 17 กุ.พ. 63  วรรณา วิภาสกุลเด่น
1933 การประชาสัมพันธ์คู่มือจริยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร และแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของคณาจารย์ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยทรัพยากรบุคคล 15 มิ.ย. 64  วรรณา วิภาสกุลเด่น
2242 QP-RA 08 การขออนุมัติส่งตัวนักศึกษาไปทำวิจัยหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ต่างประเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2607 จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) หน่วยบริหารงานวิจัย พฤทธ์วรรณ เรืองเดช
2664 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ หน่วยทรัพยากรบุคคล อังศุมารินทร์ เจริญเกษ
2685 คู่มือจริยธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยทรัพยากรบุคคล 25 ม.ค. 65  วรรณา วิภาสกุลเด่น