ตัวชี้วัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
35
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)