นาง ปิยะนุช  จันทนา

- PIYANUCH  CHANTANA 

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 5394 8214
โทรสาร(แฟกซ์) : 0 5394 8214
โทรศัพท์(มือถือ) : 08 9854 6376
E-mail : piyanuch.c@cmu.ac.th,piyanuchc@hotmail.com
- ไม่มีไฟล์ CV ในระบบ -