นาง ทับทิม  วจนะพิศุทธิ์

- Tubtim  Wachanaphisut 

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
โทรศัพท์ : 0 5394 8290
โทรสาร(แฟกซ์) : 0 5394 8209
โทรศัพท์(มือถือ) : 08 0493 6168
E-mail : tubtim.w@cmu.ac.th
- ไม่มีไฟล์ CV ในระบบ -