นางสาว จรรริยา  จิระศรีไพฑูรย์

Ms. Janrija  Jirasripaidhoon 

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 0 5394 8201
โทรสาร(แฟกซ์) : 0 5394 8201
โทรศัพท์(มือถือ) : 08 7788 7200
E-mail : jj.zietar@gmail.com
- ไม่มีไฟล์ CV ในระบบ -