รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล

Assoc. Prof. Yuthana Phimolsiripol, Ph.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทรศัพท์ : 0 5394 8236
โทรสาร(แฟกซ์) : 0 5394 8230
โทรศัพท์(มือถือ) : 09 5695 2497
E-mail : yuthana.p@cmu.ac.th