อาจารย์ ดร. กันยาศิริ  รักอริยะธรรม

Kanyasiri   Rakariyatham, Ph.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
โทรศัพท์ : 0 5394 8236
โทรสาร(แฟกซ์) :
โทรศัพท์(มือถือ) :
E-mail : kanyasiri.r@cmu.ac.th; rakariyathamk@outlook.com