นางสาว ขวัญชีวา  ณ ลำปาง

Ms. kwancheewa  Na Lampang 

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด : สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
โทรศัพท์ : 0 5394 8244
โทรสาร(แฟกซ์) : 0 5394 8244
โทรศัพท์(มือถือ) :
E-mail :
- ไม่มีไฟล์ CV ในระบบ -