ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ
คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล
รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  สุระวัง
รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ
รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ
รองคณบดี


รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภเวท  มานิยม
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา   เขียวนาวาวงศ์ษา
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  เม้ากำเนิด
ผู้ช่วยคณบดี


รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง
หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว
หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวปิยะนุช สวัสดี
เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร