อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว
หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

นายณัฐวรรธน์  ทรัพย์สิน
นักจัดการงานทั่วไป

นางนงนุช  ทองอ่อน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปณิชา  สีตาบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

นายพงศ์พัฒน์  คำดี
นักจัดการงานทั่วไป

นายวีระ  แปงชมภู
พนักงานช่าง

นายอนุพันธ์  ปัญญาทอง
วิศวกร