ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง
หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

นางนงนุช ทองอ่อน
หัวหน้างาน
นักจัดการงานทั่วไป

นายชาติชาย  วิลัยลักษณ์
นักจัดการงานทั่วไป

นายณัฐวรรธน์  ทรัพย์สิน
นักจัดการงานทั่วไป

นายวีระ  แปงชมภู
พนักงานช่าง

นายอนุพันธ์  ปัญญาทอง
วิศวกร