รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  เตชะพันธุ์
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  โขนงนุช
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  หาญเมืองใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  วงศ์เรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  จินศิริวานิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์  สินสุวงศ์วัฒน์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.รณชัย  ปรารถนาผล
อาจารย์

อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์  เม้ากำเนิด
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ชญาน์ทิพ  อินสมพันธ์
อาจารย์

นางจริยา  คำบุญเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป