รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง
หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร