นางสาวสุรินทร์พร ศรีไพรสนธิ์
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ

นางจริญญา  เสนาป่า

นางสาวมนัญญา  หลั่งเมือง

นายศุภเชษฐ์  พรรณาไทร

นางสาวโสมศิริ  สมถวิล

นางสาวอัจฉรา  เทียมภักดี

นางวรางคณา เตมียะ
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ

นางสาวเกศสินี  ต๊ะต้องใจ

นางสาวปาริชาต  เคร่งครัด

นายเสถียร บุญก้ำ
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ

นางกนกกาญจน์  พรรณาไทร

นายจีรเดช  กาวิละ

นางนันท์นภัส  เงินคำคง

นายพงศกร  ศักยาภินันท์

นางสาววรรณิกา  คำวังสวัสดิ์

นายวรพงษ์ ทับรัตน์
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ

นางสาวกุลญาดา  ธีรสิริดา