นางสาวปิยะนุช สวัสดี
เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
นักจัดการงานทั่วไป