ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2018-08-27 11:53:35
  เพื่อให้การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอประกาศรายละเอียดเงื่อนไขการย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ มาเพื่อทราบตามประกาศดังนี้คือ

1. ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2559
2. ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายสาขาวิชาและย้ายคณะให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อแจ้งความประสงค์ขอย้าย และตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
2. เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายให้พบกับอาจารย์ประธานหลักสูตรของสาขาวิชาที่ต้องการย้ายเพื่อให้คำปรึกษาก่อน
3. เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ให้ติดต่อยื่นคำขอที่คณะต้นสังกัดของนักศึกษา
4. เมื่อสาขาวิชาพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จะแจ้งให้นักศึกษาทราบพร้อมกับแต่งตั้ง อ. ที่ปรึกษาใหม่
ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร 053-948208 ในวันและเวลาราชการ
Line : @tdz1053g
Facebook : agrocmu1
ไฟล์แนบ :
2344_การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ ปี 2559.pdf
2344_ย้ายสาขาวิชา 2018.pdf