โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2021
2021-02-19 10:46:57
  ด้วย Mie University ป. ญี่ปุ่น รับสมัคร นศ. ป. ตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น
ในระดับดี ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Mie University Fall 2021 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปีการศึกษา
ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเอง (รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://qrgo.page.link/cGynK
หรือสแกน QR Code ดังแนบและส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 ก.พ. 2564
เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3703_โครงการแลกเปลี่ยน Mie Uni. Fall 2021.pdf