KU-EOL Spring 2021 @ Kansai University, Japan
2021-03-25 09:07:14
  ด้วย Kansai University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2021
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 21 กรกฎาคม 2564 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีคะแนนภาษาอังกฤษระดับ CEFR B2 หรือ คะแนนภาษาญี่ปุ่น JLPT N2 ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แต่ละคอร์สกำหนด
(รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://qrgo.page.link/CoZMG
หรือสแกน QR Code ดังแนบและส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 2 เมษายน 2564


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3769_KU-EOL Spring 2021.pdf