แลกเปลี่ยน Chungbuk National University 2021/2022
2021-03-25 09:18:30
  ด้วย Chungbuk National University ประเทศเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ำกว่า 2.80 และมีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบ
ให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกโครงการ(รายละเอียดดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://qrgo.page.link/kZcJd
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 16 เมษายน 2564


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3771_แลกเปลี่ยน Chungbuk National University 2021-22.pdf