แลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2021
2021-04-02 13:44:49
  ด้วย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3 และบัณฑิตศึกษา
ที่มีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ (GTEC 260 /TOEFL ITP 505 /TOEFL iBT 60 /TOEIC 580
/CEFR B1) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนกันยายน 2564 - มีนาคม 2565)
หรือ 1 ปีการศึกษา (เดือนกันยายน 2564 - กันยายน 2565) โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง ทั้งนี้ โครงการฯอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (รายละเอียดเอกสารการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่
https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/exchange.php
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 9 เมษายน 2564


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3780_แลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2021.pdf