Chung-Ang University Fall 2021
2021-04-23 12:01:38
  ด้วย Chung-Ang University, Korea รับสมัครนศ. ป. ตรีชั้นปี 2-3 หรือบัณฑิตศึกษา มีความสามารถทางภาษา
อังกฤษหรือเกาหลีในระดับดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2021 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือ
1 ปีการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง
(รายละเอียดดังแนบ)

นักศึกษาที่สนใจ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://cutt.ly/hvH8nl4
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 28 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
3801_Chung-Ang U. Fall 2021.pdf