Universiti of Malaya Summer Program
2021-04-23 12:04:01
  Universiti of Malaya, Malaysia ปชส. Universiti of Malaya Summer Program ภาคเรียนที่ 1
ระหว่าง ต.ค. 2564 -ก.พ. 2565 และภาคเรียนที่ 2 ระหว่างมี.ค. – ก.ค. 2565 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง
(รายละเอียดเอกสารการสมัครดังแนบ)

นักศึกษาที่สนใจ ส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 28 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
3803_U of Malaya.pdf