2021-12-20 10:25:37
รางวัล Bernd Rode Award 2022
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-07-21 11:05:43
รางวัลสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์และวิศวกร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-30 15:22:38
ม. รังสิตเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปีด้านการวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-12 09:37:25
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Manuscript writing workshop
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-03-08 10:33:24
Thailand LAB International 2018
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-18 14:46:50
โครงการพัฒนาบุคลากร STEM
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-12-08 14:47:42
เปิดรับสมัครทุนผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-12-08 14:45:53
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-16 13:56:37
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ IRTC
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-14 11:40:08
เชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-06 10:25:29
ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC Scopus Researcher Awards
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-06-05 09:44:40
เปิดรับสมัคร ทุน พวอ. รอบ2/2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-30 11:18:58
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป (บริษัทไปรษณีย์ไทย)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-02 09:37:40
เปิดรับข้อเสนอโครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-04-27 09:17:44
ทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-04-25 13:36:15
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-16 11:24:24
ทุนการจัดการความรู้การวิจัยฯ ด้านความมั่นคง (วช.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-14 08:55:29
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-13 14:19:26
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการขอรับทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญา โท - เอก (วว.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-23 10:09:49
การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-10 16:05:28
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน สทป.
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-03 16:48:15
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-03 09:43:19
เปิดรับโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-03 09:23:57
ขอเชิญเข้าร่วม "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-20 09:49:55
เปิดรับสมัครทุนโครงการผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-13 16:49:32
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-13 16:45:53
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน สนพ.
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-14 16:13:03
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-10-27 14:13:07
เปิดรับสมัครทุน พวอ. รอบ1/2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-08-10 10:20:50
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-07-22 10:21:20
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนฯ "คลัสเตอร์พลังงาน"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-07-04 09:37:32
Newton Fund Information Day (โครงการทุนวิจัย Newton)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-06-24 15:35:47
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-06-07 11:15:57
โครงการ Professional Development Program ประจำปี 2559/2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-05-31 14:28:55
ขอเชิญส่งข้อเสนอฯ โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานนวัตกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-05-24 16:05:22
การเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-05-24 16:01:36
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย (วช.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-05-24 09:41:45
ทุนวิจัยรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-05-12 15:44:11
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-04-21 14:37:13
เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-04-05 16:21:19
ศูนย์ Euraxess ASEAN Flashnote เชิญร่วมการประชุมและสมัครรับทุนวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-04-01 15:30:29
ทุนวิจัยของมูลนิธิ Alexander von Humboldt
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-03-30 15:12:22
รับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สนพ.
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-03-22 16:33:07
ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-19 09:17:05
โปรแกรม AUN-KU Joint Supervision Single Master Degree Program
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-16 16:53:10
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-12 11:03:43
ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยโทรอนโต
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-02 18:49:24
โครงการ Newton Advanced Fellowship
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-27 09:29:52
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ไทย - เกาหลี (NRCT-NRF)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-26 09:37:19
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-12 10:28:46
รับสมัครทุน ASEAN+3 Cross Border Research รอบที่ 4
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-07 16:47:34
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-07 16:32:38
ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคคลากรวิจัยฯ (Talent Mobility) ครั้งที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-24 10:01:16
โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ วท. ประจำปี 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-24 09:41:20
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยฯ แผนพลังงานทดแทนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ไทย - จีน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-24 09:34:53
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-11 08:56:20
รับสมัครทุนโครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้เกษียณอายุ 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-02 09:35:03
ประชาสัมพันธ์ โครงการความร่วมมือกับ University of Minnesota ภายใต้โครงการของ NSF
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-11-20 10:05:12
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย มช. ประจำปี 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-09 14:55:11
เปิดรับข้อเสนอโครงการงานคลินิกเทคโนโลยี และงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-09 14:25:45
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-07 16:01:13
โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-08-31 15:46:13
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-08-05 09:46:06
เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย (วช.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-07-03 15:19:31
รับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-30 15:54:16
รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-30 15:38:55
รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย NRCT-ICSSR (ไทย-อินเดีย)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-08 16:24:32
ประกาศรับสมัครทุน พวอ. และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-04-30 09:23:14
การส่งหลักฐานการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความ และเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-04-27 09:18:23
โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-04-16 14:46:44
เปิดรับสมัครทุน "NSTDA Chair Professor", "PTT NSTDA Chair Professor" และ "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-02-21 14:03:03
ประชาสัมพันธ์งาน The International Forum of students and young researchers
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-02-17 09:11:17
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-02-05 09:42:43
ขอเชิญสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-13 11:24:36
สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-13 10:34:39
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตามแนวพระราชดำริ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-07 09:16:51
ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-12-17 10:22:12
โจทย์งานวิจัย ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 (สกว.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-25 16:02:30
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบออนไลน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-24 11:20:09
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาขีดความสามรถทางเทคโนโลยีและวิจัยฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-18 14:59:17
เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการสนับสนุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร และทุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรของ สวก.
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-10-16 14:49:52
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ NRCT-CASS ประจำปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-10-07 13:47:58
ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Regional Professorial Chair Grants
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-08-29 10:01:11
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 (JFY2015)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-08-11 17:38:53
ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อทำวิจัย และศึกษาระยะสั้น โดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-26 17:39:00
ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-12-23 18:10:29
Research Fellowship Program 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-12-23 17:55:55
โปรแกรมสนับสนุนการวิจัยไทยทำงานร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-10-07 11:03:13
ทุนวิจัยในโครงการ Mekong Institue-New Zealand Ambassador’s Scholarship
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-10-07 11:03:21
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก Postdoctoral research fellowships 2014 โดย National Institute of Development Administration (NIDA)
รายละเอียดเพิ่มเติม