ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย มช. ประจำปี 2559
2015-11-20 10:05:12
  ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ประจำปี 2559 จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
3. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย
4. ทุนพัฒนานักวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://rac.oop.cmu.ac.th
หัวข้อ ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดงานวิจัย > การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย มช. ประจำปี 2559
หากคณาจารย์ท่านใดประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการฯ กรุณาส่งข้อเสนอโครงการฯ
ผ่านหน่วยวิจัย ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่อหน่วยวิจัยจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1018_img-151120094842.pdf