ประชาสัมพันธ์ โครงการความร่วมมือกับ University of Minnesota ภายใต้โครงการของ NSF
2015-12-02 09:35:03
  ด้วย สกอ. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์สอบถามความสนใจจัดทำโครงการความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัย
กับคณะวิจัยของ Asst. Prof. Dr. Ruben Micheal Ceballos, University of Minnesota ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก U.S National Science Foundation (NSF) โดยมีหัวข้อการวิจัยที่คณะของ
Dr. Ceballos ให้ความสนใจ คือ
- การศึกษาด้านสารออกฤทธิ์ชีวภาพ
- สารประกอบทางเคมีในพืช
- ด้านพลังงานชีวภาพ
- ปฏิกิริยาสัมพัธ์ของพืชที่อาศัยกับเชื้อโรค เช่น แบคทีเรียในปะการัง เชื่อราในต้นไผ่
- เชื้อโรคจากแบคทีเรียที่สามารถส่งผลกระทบต่อระบบอาหาร
(อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยฯ ในไทย สามารถหารือเพื่อระบุหัวข้อวิจัยที่มีความสนใจร่วมกันได้)

ทั้งนี้ หากคณาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงาน
เพื่อหารือในรายละเอียดโดยตรงได้ที่ สำนักงานที่ปรึกาาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถาน
เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน [ปว.(วต.] ทางไปรษณีย์อิเล็กทริกส์ ostc@thaiembdc.org
หรือ +1(202)944-5200 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

หน่วยวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1045_img-151202091405.pdf