รับสมัครทุนโครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้เกษียณอายุ 2559
2015-12-11 08:56:20
  ด้วย มช. ได้จัดให้มีโครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2559 จำนวน 12 ทุน
โดยสนับสนุนนงบประมาณแก่อาจารย์/นักวิจัยที่เกษียณอายุ เพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการ ดังนี้

1. เดือนละ 50,000 บาท กรณีผลิตผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับสากล จำนวน 4+1 ผลงาน
(โดยเป็น First Author หรือ Coresponding Author จำนวน 4 ผลงาน และเป็นชื่อร่วมสำหรับผลงานตีพิมพ์
ของนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือ รุ่นกลาง อีก 1 ผลงาน)
2. เดือนละ 60,000 บาท กรณีผลิตผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับสากล จำนวน 5+1 ผลงาน
(โดยเป็น First Author หรือ Coresponding Author จำนวน 5 ผลงาน และเป็นชื่อร่วมสำหรับผลงานตีพิมพ์
ของนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือ รุ่นกลาง อีก 1 ผลงาน)
3. เดือนละ 70,000 บาท กรณีผลิตผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับสากล จำนวน 6+1 ผลงาน
(โดยเป็น First Author หรือ Coresponding Author จำนวน 4 ผลงาน และเป็นชื่อร่วมสำหรับผลงานตีพิมพ์
ของนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือ รุ่นกลาง อีก 1 ผลงาน)

หากสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอให้ดำเนินการดังนี้้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในแบบสรุปผลงานตีพิมพ์ ในฐานข้อมูลสากล ปี 2013 - 2015 ที่ประสงค์จะให้
มหาวิทยาลัยจ้างผลิตผลงาน จำนวน 1 ฉบับ
3. แนบประวัติส่วนตัว และผลงานตีพิมพ์ของผู้เกษียณอายุ จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากส่วนงานต้นสังกัด โดยขอให้คณบดีลงนามข้อเสนอโครงการ
ส่งข้อเสนอโครงการฯ ผ่านหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นี้
เพื่อหน่วยวิจัยจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ)

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1058_RAC2015-120420151215848406.doc
1058_RAC2015-120420151215939861.docx
1058_RAC2015-120420151296565645.doc
1058_img-151211083358.pdf