ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยฯ แผนพลังงานทดแทนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ไทย - จีน
2015-12-24 09:41:20
  ด้วย วช. ได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง ไทย - จีน ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่
http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
โดยผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อกับนักวิจัยจีนก่อน เพื่อปรึกษาหารือและจัดทำข้อเสนอการวิจัยร่วมกัน
ซึ่งผู้ขอสมัครรับทุนฝ่ายไทยยื่นข้อเสนอฯ ต่อ วช. ส่วนนักวิจัยจีนให้ยื่น ต่อ NSCF รายละเอียดเพิ่มเติม
ดังเอกสารแนบ

หน่วยวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1082_img-151224085833.pdf