ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคคลากรวิจัยฯ (Talent Mobility) ครั้งที่ 2
2016-01-07 16:32:38
  ด้วย สกอ. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปี
งบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ผ่านศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคเหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม
ดังเอกสารแนบ

สนใจยื่นข้อเสนอ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยวิจัย ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
เพื่อหน่วยวิจัยจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1110_Talent Mobility 2.pdf