โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
2016-01-07 16:47:34
  ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้
"โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปี 2559"
โดยอุทยานฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ สามารถส่งผ่านหน่วยวิจัยได้ภายในวันที่ 27 มกราคม 2559
เพื่อหน่วยวิจัยจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1111_img-160107093250.pdf