ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ไทย - เกาหลี (NRCT-NRF)
2016-01-27 09:29:52
  ด้วย วช. ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยฯ ร่วมกับนักวิจัยเกาหลี
ในสาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน (ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2559)
สนใจสมัครขอรับทุน สามารถยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยวิจัย ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เพื่อดำเนินการเสนอผู้บริหารฯ ลงนาม และส่งกลับเพื่อจัดทำสำเนาส่งไปยัง วช. ต่อไป

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1133_img-160127083108.pdf