เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันฯ
2016-02-16 16:53:10
  ด้วยศูนย์บริหารงานวิจัย ได้จัดให้มีโครงการทุวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อให้บุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ทำการวิจัยฯ จำนวน 10 ทุน ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ ทั้งนี้หากท่านใดประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับทุน
กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังหน่วยวิจัยภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและนำส่งศูนย์บริหารงานวิจัยต่อไป

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1163_img-160215172225.pdf