โปรแกรมสนับสนุนการวิจัยไทยทำงานร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ
2013-12-23 17:55:55
  ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
National Science Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกามีโปรแกรมที่สนับสนุนให้นักวิจัยไทย
สามารถทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การยกระดับความสามารถนักวิจัยไทยให้มีโอกาส
ในการทำงานวิจัยในระดับสากล ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ดังนี้
1. Partnership of Enhance Engaging in Research (PEER) Science โดยศึกษารายละเอียดได้จาก
http://sites.nationalacademies.org/PGA/dsc/PGA_071743
2. PAN-American Advanced Studied Institues (PASI) ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษาหลังปริญญาเอก และนักวิจัยรุ่นเยาว์ ศึกษารายละเอียดได้จาก
http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5327

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่อยู่เวบไซต์ดังข้างต้น พร้อมสามารถติดต่อสมัครได้โดยตรงต่อไป

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
141_โปรแกรมสนับนุนนักวิจัยไทยทำงงานร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ.PDF