เปิดรับสมัครทุน พวอ. รอบ1/2560
2016-10-27 14:13:07
  ด้วย สกว. ได้เปิรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF รอบ 1/2560

โดยทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF
มีกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
และนำจะเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผู้ประกอบการ) ในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2560 -
31 พฤษภาคม 2560

สำหรับทุนพวอ. ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ให้ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ในระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2559 โดยทาง สกว.
จะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
จากนั้นจะเปิดรับการส่งข้อเสนอโครงการฯ และรายชื่อนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7
ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดคู่มือต่างๆและเอกสารการสมัครได้ที่ http://rri.trf.or.th รายละเอียดเพิ่มเติม
ดังเอกสารแนบ

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1429_img-161027133424.pdf