ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 2
2016-12-14 16:13:03
  ด้วย สกว. ได้จัดสรร "ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
โดยประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
ผ่านทางระบบสมัคร "ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" http://rgjadvanced.trf.or.th หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ คปก. http://rgj.trf.or.th รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

หน่วยวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1484_img-161214150808.pdf