การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน สนพ.
2017-01-13 16:45:53
  ด้วย สนพ. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยผู้ที่สนใจ สามารถส่ง ต้นฉบับข้อเสนอโครงการ (Hard Copy)
จำนวน 10 ชุด พร้อมไฟล์แนบข้อมูล จำนวน 1 แผ่น มายังหน่วยวิจัย ภายในวันที่ 26 มกราคม 2560
เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือที่
www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11715

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1528_img-170113115719.pdf