เปิดรับโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
2017-02-03 09:43:19
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้เปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ผ่านระบบออนไลน์
http://cmurec.in.cmu.ac.th ปิดรับการยื่นโครงร่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1557_img-170203091725.pdf