เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
2017-02-03 16:48:15
  ด้วย ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
งานวิจัย พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ
ท่านใดสนใจยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยวิจัยได้
ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1559_img-170203150925.pdf