การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
2017-02-23 10:09:49
  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ โดยจะพิจารณาเป็นรอบๆ ตลอดทั้งปี ซึ่งรอบต่อไป
คือวันที่ 5 เมษายน 2560 และจะปิดรับข้อเสนอโครงการฯ (รอบนี้) วันที่ 8 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://cmurec.in.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-943565 e-mail:cmurec.cmu@gmail.com

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1613_img-170223092131.pdf