ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการขอรับทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญา โท - เอก (วว.)
2017-03-13 14:19:26
  ด้วย วว. จะเปิดรับสมัคร นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท และเอก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ เข้าร่วมโครงการประจำปี 2560 รอบที่ 2 (มีนาคม)
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (proposal)
ได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่คุณณัฐฐิณีย์ e-mail: nuttinee@tistr.or.th
หรือหน่วยวิจัย research.academicservice@gmail.com

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1646_img-170313130916.pdf