เปิดรับข้อเสนอโครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศฯ
2017-05-02 09:37:40
  ด้วย วิทยาลัยนานาชาติ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN+3 Cross Border Research) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้

1. ทุนวิจัยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Inbound Visiting Professor)
2. ทุนวิจัยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Outbound Visiting Professor)
และ 3. ทุนวิจัยร่วม (Co-Research)

งบประมาณสนับสนุน ทุนละไม่เกิน 200,000 บาทถ้วน ระยะเวลาการดำเนินวิจัย ไม่เกิน 1 ปี
โดยโครงการดังกล่าวต้องได้รับการเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัดแล้ว

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับทุนผ่านหน่วยวิจัย
ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1730_img-170502092725.pdf