เปิดรับสมัคร ทุน พวอ. รอบ2/2560
2017-06-05 09:44:40
  ด้วย สกว. ได้เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท - เอก ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF
และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF รายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท - เอก

ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา 1 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2560
ประเมิน และประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 23 มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และรายชื่อนักศึกษา 24 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2560
แจ้งผลการพิจารณา ภายใน 16 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://rri.trf.or.th

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF

หลักเกณฑ์ให้ทุน : นักวิจัยเพิ่งสำเร็จ ป.โท/ป.เอก ไม่เกิน 5 ปี และไม่ได้ทำงานประจำ
ภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 50% ของทุนวิจัย และมหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุน
ไม่น้อยกว่า 25% ของทุนวิจัย
ระยะเวลารับทุน ไม่เกิน 2 ปี
เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2560
ประเมินข้อเสนอโครงการ 1 ก.ค. - 15 ส.ค. 2560
นำเสนอโครงการวิจัย 15 ส.ค. - 30 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://rriirf.trf.or.th

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF

หลักเกณฑ์ให้ทุน : ภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์วิจัย ร่วมทุนไม่น้อยกว่า 50% ของทุนวิจัย
ในรูปแบบ in-cash งบประมาณทุนละไม่เกิน 10 ล้านบาท
ระยะเวลารับทุน ไม่เกิน 3 ปี
เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2560
ประเมินข้อเสนอโครงการ 1 ก.ค. - 15 ส.ค. 2560
นำเสนอโครงการวิจัย 15 ส.ค. - 30 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://rri.trf.or.th

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
1792_img-170605090735.pdf