ม. รังสิตเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปีด้านการวิจัย
2018-11-30 15:22:38
  ด้วย ม. รังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น Malayan Colleges Laguna และ Nong Lam University
จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 4th RSU National and International Research Conference
on Science and Technology, Social Sciences and Humanities 2019 หัวข้อ “Big Data and
New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Sciences, and Humanities”
วันศุกร์ที่ 26 เม. ย. 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์นักศึกษา (อาคาร 6) ม. รังสิต
(รายละเอียดดังแนบ)

ผู้ประสงค์ร่วมการประชุมเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด และติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียน
และส่งบทคัดย่อโดยตรงที่: www.rsu.ac.th/rsuconference
หรืออีเมล: rsuconference@rsu.ac.th
ภายใน 15 ก.พ. 2562


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2497_rangsit.pdf