ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 (JFY2015)
2014-08-29 10:01:11
  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักวิจัยไทย
ที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 (JFY2015)
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการไปยังหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย
โดยสาขาของงานวิจัยที่เปิดรับสมัคร คือ สาขา Social Sciences/Humanities และ Natural Sciences
ซึ่งจะต้องมุ่นเน้นโครงการที่มีคุณค่าทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนา ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน และแสดงให้เห็นความจำเป็น ความร่วมมือ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ระหว่างนักวิจัยไทย และนักวิจัยญี่ปุ่น อย่างชัดเจน
ลักษณะทุนสำหรับนักวิจัยไทย คือ วช. จะสนับสนุนค่าตั๋วโดยสารต่างประเทศ ค่าเดินทางในไทย
ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย และทาง JSPS จะสนับสนุนค่ายังชีพ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศไทย
ทั้งนี้มีรายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ในการนี้ ทาง วช. เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์
มายัง ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
96 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. 02-561-2445 e-mail: contact@nrct.go.th
มีกำหนดหมดเขตรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557
สามารถสืบค้นข้อมุลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.nrct.go.th/th

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 053-948-281
ไฟล์แนบ :
427_ทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Joint Research Profgram) ตามดครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ.PDF