ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Regional Professorial Chair Grants
2014-10-07 13:47:58
  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Regional Professorial Chair Grants
สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศภูมิภาคอาเซียน ที่สอนหรือปฏิบัติงานด้านสาขาการเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติวิทยาศาสตร์เกษตรกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนโดยองค์กร SEARCA โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เป็นเงินจำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร คือจะต้องดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ของสถาบันการศึกษาที่จบการ
ศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ผู้สนใจสามารถ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่เวปไซต์ http://www.searca.org/scholarship/other-grants/8-scholarship/other-grants/783-regional-
searca-professorial-chair-grants หมดเขตปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558
หน่วยบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
053-948281
ไฟล์แนบ :
485_Call for Applications ot the SEARCA..pdf