ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาขีดความสามรถทางเทคโนโลยีและวิจัยฯ
2014-11-24 11:20:09
  หน่วยบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาขีดความสามรถทางเทคโนโลยีและวิจัย
ของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) และโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research)
ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คณาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจร่วมยื่นข้อเสนอโครงการฯ สามารถดาว์นโหลดเอกสารและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่
www.strep.cmu.ac.th หรือติดต่อ คุณรุ่งทิวา ภิรมย์ ผู้ดูแลโครงการ IRTC โทรศัพท์ 2088 ต่อ 309

งานบริหารงานวิจัยฯ
053 - 948284
ไฟล์แนบ :
530_7U0MQ2J6.pdf