เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย 2558
2015-02-17 09:11:17
  ศูนย์บริหารงานวิจัยฯ ได้จัดให้มีโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ทำการวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านงานบริหารงานวิจัย
จำนวน 3 ชุด ภายในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558

งานบริหารงานวิจัยฯ
053-948284
ไฟล์แนบ :
615_img-150217084200.pdf